Medezeggenschapsraad (MR)

De leden van de medezeggenschapsraad, twee gekozen ouders en twee leerkrachten, hebben formele bevoegdheid invloed uit te oefenen op het beleid van het bestuur van de Koorschool. Hun taken en (algemene en bijzondere) bevoegdheden zijn vastgelegd in een medezeggenschapsregelement.

Solisten opleiding - Koren Haarlem soloklas

Taken en verantwoordelijkheden

De MR kan aan het bestuur gevraagd en ongevraagd voorstellen doen, standpunten bekend maken en adviezen geven. In veel gevallen is advies of instemming van de MR vereist voordat het bestuur besluiten kan nemen over beleidsvoornemens. Instemming van de MR is onder andere vereist bij het zorgplan, schoolplan en de schoolgids.

Samenstelling MR

De medezeggenschapsraad voor het schooljaar 2016/2017 is als volgt samengesteld:

Dhr. Jan de Bolle – voorzitter
Mevr. Nadine Steverink – secretaris
Mevr. Marieke Smits – vanuit het team
Mevr. Saskia van Ringelesteijn-Kamp – vanuit het team

Koorschool
X
X