Naar de Koorschool

Om voor plaatsing op de Koorschool in aanmerking te komen dienen leerlingen zowel muzikaal als cognitief aan bepaalde criteria te voldoen. Deze criteria en de toelatingsprocedure worden uiteen gezet in het aannamebeleid. Kandidaat-leerlingen worden hierop getoetst en moeten dus in staat zijn om te kunnen gaan met de eisen die een plaatsing op de Koorschool met zich meebrengt.

Daarbij denken wij aan de discipline die het zingen in een koor vraagt en de flexibiliteit die van de leerling wordt gevraagd in de schoolsetting. Bent u als ouder geïnteresseerd in plaatsing van uw kind op de Koorschool? Dan kunt u, na het doornemen van de Schoolgids (zie de pagina downloads) en de toelatingscriteria -en procedure in het volledige aannamebeleid, het belangstellingsformulier invullen.

Klik hier om het online belangstellingsformulier in te vullen.

Stap 1; belangstellingsformulier en open dag

Als eerste kunt u het belangstellingsformulier invullen op onze website. Hiermee geeft u aan dat u als ouder(s)/verzorger(s) interesse heeft in het plaatsen van uw kind op de Koorschool. Na ontvangst van dit formulier verwerken wij uw gegevens als ‘geïnteresseerd’ en sturen wij u een uitnodiging voor de Open Dag, waarbij u kunt komen kennismaken met onze school.

Stap 2: Openbare muzieklessen

Is uw kind tijdens de Open Dag enthousiast geworden over de Koorschool, dan nodigen wij hem/haar van harte uit voor de (groeps-)muzieklessen, die wij organiseren ter voorbereiding op het muzikaal onderzoek. Van kandidaat-leerlingen wordt verwacht dat zij aan tenminste twee lessen deelnemen. Bij de laatste openbare muziekles waar uw zoon of dochter aanwezig is, kunt u hem/haar inschrijven voor de volgende stap in de toelatingsprocedure; de individuele stemtest.

Stap 3: Individuele stemtest

Na de drie muzieklessen wordt bij ieder kind een individuele stemtest afgenomen. Hierbij worden de muzikale mogelijkheden van het kind onderzocht. Dit duurt ongeveer 15 minuten en geschiedt aan de hand van een standaard stemtest-formulier. Het onderzoek wordt verricht door een van de dirigenten, de stempedagoge en de logopediste.

Na deze individuele stemtest vragen wij u om het voorlopig inschrijfformulier in te vullen. De gegevens die u op dit formulier invult worden verwerkt volgens het Privacybeleid. Op de pagina van het voorlopig inschrijfformulier kunt u daar meer over lezen.

Stap 4; Spelactiviteitenles

Nadat alle muzikale onderzoeken zijn afgerond, worden de ouders ingelicht over het resultaat behaald door hun kind. Dit resultaat wordt weergegeven in hele cijfers van 0 tot 10, waarbij tenminste een 6 moet worden behaald om voor de volgende stap in aanmerking te komen. Dit betreft de spelactiviteitenles onder leiding van een speltherapeut. De intern begeleider en groepsleerkrachten observeren hierbij.

Zij letten o.a. op sociale interactie, sociale vaardigheden, luisterhouding, taakgerichtheid en het algehele functioneren van het kind in een groep. Naar aanleiding van deze middag kan de intern begeleider contact opnemen met de ouders. U wordt dan ook gevraagd om alvast de schoolgegevens in te leveren van uw kind. Deze kunt u opvragen bij de schoolleiding van uw huidige basisschool.

Hoeveel leerlingen plaatsen wij in groep 5

Jaarlijks kunnen rond de 18 nieuwe leerlingen worden geplaatst in groep 5. Er wordt gestreefd naar een gelijk aantal jongens en meisjes. Voor instroom in groep 6 wordt verwezen naar onderdeel 6 van de regeling in het aannamebeleid.

De toetsing die bepalend is voor een eventuele toelating op de Koorschool bestaat uit een aantal onderdelen en voorwaarden. Alle onderdelen en voorwaarden wegen mee in het uiteindelijke besluit om een kind wel of niet toe te laten.

Planning voor schooljaar 2022-2023

Open School

U kunt op elke donderdagochtend een rondleiding reserveren*.

Klik hier om de agenda te openen

* de rondleiding is alleen voor leerlingen die volgend jaar naar groep 5 gaan of willen instromen in groep 6. Leerlingen van groep 3 of lager willen wij van harte uitnodigen op de Open Dag.

Open Dag

De Open Dag vindt plaats op zaterdag 11 maart 2023.

Programma volgt

Muzieklessen ter voorbereiding op het muzikaal onderzoek

Meer informatie volgt

Wanneer u geen rondleiding heeft gehad maar wel geïnteresseerd bent, is uw kind hier ook van harte welkom. Aanmelden kan via secretariaat@koorschoolhaarlem.nl. Om in aanmerking te komen voor een stemtest is het noodzakelijk dat uw kind minimaal 2x aanwezig is geweest op een Openbare Muziekles.

Individuele stemtesten

Meer informatie volgt

(uw kind kan alleen een stemtest afnemen wanneer hij/zij aan minimaal twee Openbare Muzieklessen heeft deelgenomen)

Heeft u de Openbare Muzieklessen gemist maar wel geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@koorschoolhaarlem.nl of bel naar 023-5311054.

Elke dinsdag en donderdag is er Open School en woensdag 24 mei Open Dag! Klik hier voor meer informatie.