Ouders

Een goed contact en samenwerking tussen school en ouders is heel belangrijk en bevordert het welbevinden van het kind. Wij informeren de ouders zo volledig mogelijk over alle belangrijke gebeurtenissen in de school. Jaarlijks ontvangen de ouders aan het begin van het schooljaar een jaarkalender, waarop alle reeds bekende belangrijke data en activiteiten van de Koorschool vermeld zijn.

Twee keer per jaar wordt een gedetailleerd dienstrooster met daarop alle muziekzaken toegestuurd. Daarnaast komt er twee keer per maand een nieuwsbrief uit, waarin de activiteiten verder uitgewerkt zijn. We stellen het op prijs als u ons ook op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis, zodat we er in de omgang met uw kind rekening mee kunnen houden of er op kunnen inspelen.

Schooltijden

Dienstrooster

Vacaturebank

Vakanties

Ouderraad

Medezeggenschapsraad

Ziek melden

Klachtenregeling

Ouderportaal

Contacten

Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakings-/informatieavonden voor alle groepen. Na de rapporten zijn er avonden om met ons te komen spreken over de vorderingen van uw kind(eren). Dit geldt ook voor gesprekken over de muzikale ontwikkeling met de muziekdocenten en ook voor de vorderingen op logopedisch gebied voor leerlingen die door de logopediste worden behandeld. Op school kunt u zo nodig terecht voor overleg; met uitzondering van korte mededelingen voor schooltijd vinden we het prettig als u vooraf een afspraak maakt. Indien noodzakelijk nemen wij zelf ook met u contact op voor een gesprek.

Alle ouders hebben recht op informatie over hun kind vanuit de school. Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Soms is er maar één ouder van het kind belast met het ouderlijk gezag en de andere ouder niet. Het beleid dat wij hanteren inzake informatie aan gescheiden ouders kunt u downloaden via vkonet.nl, of u kunt een brochure hierover aanvragen op school.

Meewerken op school

De betrokkenheid van ouders bij de Koorschool is groot; dit heeft enerzijds te maken met de kleinschaligheid van de school en anderzijds met allerlei activiteiten rondom Koor en Koorschool. We doen als school regelmatig een beroep op ouders om zitting te nemen in commissies, hand- en spandiensten te verlenen of gastouder te zijn voor koren die ondergebracht moeten worden. Ouders die op school meehelpen vallen onder de op school geldende verzekering.

U krijgt drie maal per jaar een onderwijs rapport en een muzikaal rapport. Ook vinden er twee maal per jaar geplande oudergesprekken plaats. Voor de juiste data verwijzen wij naar de jaarkalender, die aan het begin van het schooljaar wordt uitgegeven.

Aan de Koorschool is een oudervereniging verbonden. Het bestuur van deze vereniging wordt gevormd door de ouderraad.

Word vriend van onze koren!

De stichting Vrienden van de Sint Bavo Koren is in 1981 opgericht met als doel het verwerven en beheren van gelden, teneinde deze gelden aan te wenden voor het bevorderen van de kennis en de praktijk der kerkmuziek en liturgie in het algemeen en in het bijzonder het ondersteunen van de werkzaamheden uitgevoerd door de te Haarlem gevestigde Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal Sint Bavo. Zij tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van subsidies en bijdragen.

U kunt ons steunen! Door vriend te worden, maar ook door fiscaal vriendelijk te schenken of door middel van een éénmalige donatie. Lees er meer over op www.vriendensintbavo.nl!

Elke dinsdag en donderdag is er Open School en woensdag 24 mei Open Dag! Klik hier voor meer informatie.