Klachtenregeling

Met de invoering van de Kwaliteitswet zijn schoolplan, schoolgids en klachtrecht verplicht in het primair onderwijs. Met betrekking tot het klachtrecht verplicht deze wet de besturen te beschikken over een klachtenregeling en een klachtencommissie.

Het klachtrecht zoals genoemd in de Kwaliteitswet heeft betrekking op alle mogelijke klachten over de school en is niet alleen gericht op klachten m.b.t. ongewenste intimiteiten. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over onderwijskundige zaken, leerkrachten, discriminerend gedrag, geweld, pesten of vermoedens van seksuele intimidatie.

Vandaar dat het schoolbestuur zich heeft aangesloten bij een door Verus (vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs) opgerichte regionale algemene klachtencommissie. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie op de juiste manier afgehandeld kunnen worden.

Als dat gezien de aard van de klacht of de afhandeling niet naar tevredenheid was, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Deze ligt op school ter inzage.

Adresgegevens klachtencommissie

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH  DEN HAAG
Tel. +31 (0)70 386 16 97
Mail: info@gcbo.nl
Website: www.gcbo.nl

Procedure

Behandeling van de klacht door deze regionale klachtencommissie vindt plaats volgens een vastgestelde procedure, die in de door deze vereniging opgestelde klachtenregeling beschreven is. Vanaf 1 augustus 1998 bestaat er een officiële klachtenregeling voor het basisonderwijs.

Deze regeling geeft aan hoe er omgegaan dient te worden met klachten van ouders, leerlingen en personeel. Het bestuur is ervan overtuigd dat er in en op school heel veel goede dingen gebeuren. We realiseren ons echter ook dat er wel eens omstandigheden kunnen zijn waarover u op- en aanmerkingen, vragen of misschien wel een klacht hebt.

Natuurlijk gaat u bij problemen in eerste instantie naar de leerkracht van uw kind, om met elkaar in gesprek te gaan en proberen samen naar een oplossing te zoeken. Mocht dit niet tot de gewenste oplossing leiden, dan neemt u contact op met de IB’er, Marieke Smits, en indien nodig komt hier directie bij. Een volgende stap zal zijn dat u naar de vertrouwenspersoon gaat. U kunt uiteraard ook rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon op onze school én van het muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo is mevrouw Sarah Barrett. Zij zal de mogelijkheden tot bemiddeling onderzoeken en zo mogelijk zelf bemiddelen bij het zoeken naar een oplossing. U kunt haar per mail bereiken op appleton@sarahbarrett.nl.

Mocht het niet lukken om samen met de betrokkenen tot een oplossing te komen, of wilt u liever rechtstreeks bij een onafhankelijke organisatie de klacht neerleggen, dan kunt u een klacht indienen bij een klachtencommissie.

Wat doet de Klachtencommissie?

Wanneer u besluit uw klacht voor te leggen aan deze commissie, vindt er een objectief onderzoek plaats. De commissieleden, meestal drie, zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij horen beide partijen aan en geven een oordeel over de gegrondheid van de klacht. Op basis hiervan formuleren zij een advies, waarin staat beschreven welke maatregelen het bevoegd gezag en de schooldirectie kunnen treffen om de klacht op te lossen.

Klachtenregeling - wat doet de klachtencommissie

Elke dinsdag en donderdag is er Open School en woensdag 24 mei Open Dag! Klik hier voor meer informatie.