Medezeggenschapsraad (MR)

De leden van de medezeggenschapsraad, twee gekozen ouders en twee leerkrachten, hebben formele bevoegdheid invloed uit te oefenen op het beleid van het bestuur van de Koorschool. Hun taken en (algemene en bijzondere) bevoegdheden zijn vastgelegd in een medezeggenschapsregelement.

Taken en verantwoordelijkheden

De MR kan aan het bestuur gevraagd en ongevraagd voorstellen doen, standpunten bekend maken en adviezen geven. In veel gevallen is advies of instemming van de MR vereist voordat het bestuur besluiten kan nemen over beleidsvoornemens. Instemming van de MR is onder andere vereist bij het zorgplan, schoolplan en de schoolgids.

Samenstelling MR

De medezeggenschapsraad is als volgt samengesteld:

Dhr. Ron de Rijk – voorzitter
Mevr. Cécile Beemster -Secretaris
Mevr. Anna Joosten – lid
Mevr. Constance Huveneers – lid

Elke dinsdag en donderdag is er Open School en woensdag 24 mei Open Dag! Klik hier voor meer informatie.