Ouderraad

Aan de Koorschool is een oudervereniging verbonden. Het bestuur van deze vereniging wordt gevormd door de ouderraad. De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen en senioren jongens en meisjes die door de ouders gekozen zijn. De samenstelling van de O.R. wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar. De leden van de ouderraad komen regelmatig in vergadering bijeen en bespreken allerlei actuele schoolzaken.

Taken en verantwoordelijkheden

Het team van de school is bij deze vergaderingen vertegenwoordigd. De O.R. stelt zich ten doel om de samenwerking tussen ouders, schoolbestuur en personeel te bevorderen met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen en de muzikale vorming en koorzang van de leerlingen en koorleden. De statuten en het huishoudelijk regelement van de oudervereniging liggen ter inzage bij de schooladministratie.

Ouderbijdrage OR

Ieder jaar wordt de vrijwillige ouderbijdrage voor de O.R. tijdens de jaarvergadering vastgesteld. Om alle gemaakte plannen te kunnen uitvoeren zijn de ouderbijdragen van wezenlijk belang, zeker voor de niet gesubsidieerde onderdelen van de Koorschool.

Van deze bijdrage worden allerlei bijzondere evenementen betaald als uitstapjes, excursies, sinterklaas- en kerstfeest. Dit geld wordt beheerd door de ouderraad en er wordt jaarlijks verantwoording over de besteding van het geld afgelegd tijdens de jaarvergadering.

Vrijwillige ouderbijdrage

Tijdens de jaarvergadering in oktober wordt naar aanleiding van de begroting het nieuwe bedrag voor het volgende schooljaar vastgesteld. Om alle gemaakte plannen te kunnen uitvoeren zijn ook deze ouderbijdragen van wezenlijk belang, zeker voor de niet gesubsidieerde onderdelen van de Koorschool.

Van deze bijdragen worden alle bijzondere evenementen betaald, zoals uitstapjes, excursies, sinterklaas- en kerstfeest. Dit geld wordt beheerd door de ouderraad.

Elke dinsdag en donderdag is er Open School en woensdag 24 mei Open Dag! Klik hier voor meer informatie.